Borsa Treball: Enginyer/a tècnic/a Forestal

El Consorci de la Serra de Llaberia obre Borsa de Treball per a un/a Enginyer/a Forestal (categoria A2), es poden presentar sol·licituds fins el proper dilluns 6 de juliol mitjançant el nostre e-mail: consorci@serrallaberia.org o presencialment a les nostres oficines (trucar abans per veure disponibilitat)


Procés selecció:

Entrevista+valoració de mèrits. (data prevista entrevista a partir del juliol).

Inici activitat laboral prevista: agost-setembre.

Descripció Lloc de Treball:

- Denominació lloc de treball: Tècnic/a mig

- Règim jurídic: personal laboral

- Grup de classificació: A2

- Jornada: Completa (37,5 h/setmana).

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.(aprox. 28.000€/ anuals).

 

Documentació a presentar: (data límit per concretar ), es pot enviar per mail.

1.- Model Sol·licitud (4 últimes pàgines de les Bases Publicades).

2.- Altres Documents:

a) Document nacional d'identitat o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. (fotocòpia)

b) Titulació mínima exigida. (fotocòpia simple).

c) Currículum vitae actualitzat.

d) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

e) La resta de documentació acreditativa dels requisits.

 

Consulteu les bases a: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2441&ebop_any=2020

 

Imatge eliminada.

ELS ACTES ADMINISTRATIUS RESPECTE AQUEST PROCEDIMENT ES PUBLICARAN A L'E-TAULER:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9822520002