Gestió sostenible del medi

Aprofitaments i millora forestal

 • Planificació forestal i suport a la gestió forestal sostenible, en col·laboració amb els propietaris forestals.
 • Producció de biomassa pel consum local, procedent d’actuacions o s’integra l’objectiu de producció, conservació i responsabilitat social.
 • Promoció d’actuacions i aprofitaments forestals en boscos públics i privats.

Treballs per a la gestió d’incendis forestals

 • Treball en xarxa amb administracions forestals, Bombers, ADF i propietaris per completar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del massís.
 • Actuacions en els punts estratègics i a escala de paisatge integrant el risc d’incendi forestal.
 • Completar i mantenir la xarxa bàsica de punts d’aigua.
 • Obertura de franges de baixa càrrega de combustible.
 • Completar i millorar la xarxa bàsica de camins forestals.
 • Reducció del risc en urbanitzacions i nuclis urbans vulnerables.
 • Promoció d’aprofitaments i usos per assegurar el manteniment de les infraestructures.

Foment de la ramaderia extensiva autòctona

 • Millora de pastures, transformació de boscos en zones pasturables.
 • Condicionadament d’infraestructures per al foment de la ramaderia en zones estratègiques per a la conservació de la biodiversitat i el control d’incendis forestals.
 • Construcció de barreres i mesures de control per evitar danys en hàbitats sensibles.
 • Col·laboració amb l’Escola de Pastors de Catalunya, tutoratge i acollida d’alumnes en pràctiques.