Conservació del patrimoni natural

Conservació d’hàbitats d’interès comunitari

 • Soci del projecte LIFE TAXUS per la conservació de l’hàbitat de les teixedes.
 • Col·laboració en la conservació i regeneració en l’hàbitat prioritari de les pinedes de pinassa, del projecte LIFE PINASSA.
 • Actuacions pilot en prats calcaris.

Gestió per la conservació a escala de paisatge

 • Integració en les actuacions forestals de mesures de conservació.
 • Recuperació i manteniment d’espais oberts.
 • Recuperació de boscos de ribera i zones humides.
 • Potenciar l’agricultura sostenible dins l’espai natural.
 • Integrar variables de canvi climàtic o dinàmica de pertorbacions en la gestió per adaptar-se a escenaris futurs.

Conservació i millora de la fauna

 • Programes de conservació i estudi de la fauna de l’EIN.
 • Programa de conservació de la tortuga mediterrània en col·laboració amb el Centre d’Interpretació de la Tortuga Mediterrània de Marçà.
 • Programa per a la conservació del cranc de riu autòcton i el control del cranc americà.
 • Conservació i millora de fonts i basses naturals.